Doprava

MODUL DOPRAVA

Po nastavení všech potřebných číselníků a parametrů modulu lze pomocí poměrně malého počtu funkcí jednoduše zapisovat výkony vozidel a řidičů na základě záznamů o provozu vozidla. Výkony ostatních zaměstnanců v dopravě lze zapisovat do přehledných pracovních listů. Na základě zapsaných výkonů je systém připraven vypočítat provozní náklady na jednotlivá vozidla; umožňuje podrobně sledovat spotřebu pohonných hmot, přípravu podkladů pro mzdy pracovníků v dopravě i přípravu podkladů a následnou fakturaci jak vnitropodnikových, tak externích výkonů.

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Do systému mohou být zadány dopravní prostředky, které jsou v majetku společnosti (tj. vlastní vozidla), ale také vozidla cizích společností (např. obchodních partnerů, za účelem evidence jejich přítomnosti v objektu).

OSOBY V DOPRAVĚ

Každá osoba, pro kterou se zapisují doklady (např. záznam o provozu vozidla), musí být zaregistrována v IS.

POŽADAVKY NA DOPRAVU

Úzká vazba na modul Prodej umožňuje připravit v dostatečném časovém předstihu pro jednotlivá vozidla plány rozvozu.

ZÁZNAMY O PROVOZU VOZIDEL

Funkce slouží k zápisu dokladů o provozu vozidla. Na základě údajů získaných zápisem záznamu o provozu vozidla lze vytvářet podklady pro mzdy pracovníků v dopravě, sledovat náklady na provoz vozidel, jízdní výkony a spotřebu PHM. Při zápisu záznamu o provozu vozidel lze využít propojení s modulem Prodej - doklad lze vygenerovat ze zadané výčetky.

ÚDRŽBA VOZIDEL

Modul obsahuje nástroje pro evidování oprav a údržby vozidel, včetně spotřeby náhradních dílů. Informace lze využít pro automatizované doporučení dalších servisních činností na vozidlech.

PRACOVNÍ LISTY

Funkce slouží pro zpracování přehledu o vykonaných činnostech zaměstnanců v dopravě. Na základě zaznamenaných pracovních listů lze vytvořit podklady pro mzdy.

VÁŽENÍ VOZIDEL

Funkce umožňují vytvářet váženky, které lze použít jako přímý vstup do modulů Nákup nebo Prodej.

ROZVOZNÍ LINKY

Zajištění příjmu, přípravy a rozvozu objednávek odběratelům je dosaženo prostřednictvím systému rozvozních linek. Linky představují seskupení odběratelů v pořadí, jak jim přidělený dopravní prostředek bude v daném dni zavážet zboží. Atributy, jako je čas odjezdu, čas přistavení vozidla, čas výroby/nákupu, mohou být využívány v jiných modulech (výroba, nákup, prodej).

ZAKÁZKY

Prostřednictvím zakázek lze provádět fakturaci výkonů v dopravě.


zpět