Služby / Zákaznický servis

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Zákaznický servis považujeme za klíčový prvek řešení informačního systému (IS) ComSTARsoft a za jednu z hlavních konkurenčních výhod naší společnosti. Během implementace je s každým zákazníkem podepsána Smlouva o službách. Podpisem této smlouvy se zavazujeme poskytovat konkrétně sjednané služby, v jasně deklarovaných termínech a s průhlednou cenovou politikou.

HELP DESK

Služba Help Desk je naší základní službou. Na tuto službu zákazník směřuje veškeré své požadavky. Eskalace požadavku probíhá v následujících krocích:
 • Zákazník kontaktuje Help Desk prostřednictvím e-mailu, internetové stránky nebo telefonu.
 • Pracovník dodavatele požadavek zaeviduje a potvrdí zákazníkovi jeho převzetí. Poté jej předá k řešení odpovídajícímu odborníkovi.
 • V případě potřeby, nebo na vyžádání, informuje pracovník dodavatele zákazníka o aktuálním stavu řešení požadavku.
 • Pracovník dodavatele oznamuje zákazníkovi vyřešení požadavku.
 • Služba Help Desk je bezplatně poskytována v pracovní dny od 08:00 do 16:30 a je povinnou součástí každé dodávky. Za příplatek je možné rozšířit časové pokrytí až na 24 hod. denně, 365 dní v roce.

HOTLINE

  HotLine je rychlou poradenskou službou. V rámci této služby naši specializovaní pracovníci poskytují telefonické konzultace, a to jak z oblasti konzultantské (účetnictví, mzdy, finance, výroba, ...), tak z oblasti technické (software, hardware, sítě).

PODPORA APLIKAČNÍ VRSTVY IS

  V rámci této podpory se dodavatel zavazuje provádět úpravy IS vyplývající ze změn obecně platných právních předpisů a v souvislosti s technologickým pokrokem trvale rozvíjet funkčnost IS a odstraňovat datové chyby, pokud se v IS vyskytnou.

PODPORA SYSTÉMOVÉ VRSTVY IS

  Dodavatel se zavazuje poskytovat podporu systémového software, dodaného k zajištění provozu aplikační vrstvy, v rozsahu stanoveném sub-dodavateli systémového software.

PROVOZNÍ PODPORA IS

  Tato podpora zajišťuje předcházení haváriím prostřednictvím pravidelných kontrol IS a pomocí optimalizace parametrů provozu IS. Součástí služby je také pravidelná kontrola hardwaru serverů, evidence zjištěných okolností a jejich předání zákazníkovi.

ZAKAZNICKÁ PODPORA

Zákaznická podpora představuje služby následujících typů:
 • poskytování odborných konzultací a školení
 • odstraňování datových problémů IS způsobených neodborným užíváním IS
 • vývoj nových funkcí IS dle požadavků zákazníka nad rámec Podpory aplikační vrstvy IS
 • zpracování projektů souvisejících s implementací a provozem
 • instalace a opravy počítačového hardwaru, softwaru a síťových komponentů nad rámec standardní podpory
 • V případě rozsáhlejších požadavků zákazník předem dostane cenovou nabídku včetně technické specifikace řešení požadavku.