Evidence majetku

MODUL EVIDENCE MAJETKU

Modul Evidence majetku eviduje všechny položky dlouhodobého majetku (hmotného i nehmotného) a dovoluje provádění pohybů s položkami dlouhodobého majetku. Speciálním druhem pohybu je provedení odpisu. Kromě evidence dlouhodobého majetku je ve speciálních funkcích možno sledovat položky drobného hmotného a nehmotného majetku.

POLOŽKY DLOUHODOBÉHO MAJETKU

Pro každou položku dlouhodobého majetku je nutno v systému zapsat evidenční kartu a zapsané položce je buď manuálně nebo automaticky (v rámci číselné řady pro typ dlouhodobého majetku) přiděleno inventární číslo nebo-li kód položky. Tento kód spolu s volitelným doplňkovým kódem pak vytváří unikátní označení položky v rámci společnosti. Doplňkový kód může být použit například pro sdružování položek dlouhodobého majetku do souborů.

ODPISOVÉ KNIHY

Položku DM je nutno zařadit do odpisových knih podle toho, jaké jsou požadavky na odepisování položky. Položku tak lze odepisovat pro různé účely (účetní odepisování, daňové odepisování apod.). Pro každou odpisovou knihu je zadán kód odpisu, který se používá pro odepisování položky a pro příslušný účel odepisování.

DOKLADY O POHYBECH

V každé odpisové knize je sledován aktuální stav položky dlouhodobého majetku. Tento stav je aktualizován při zápisu každého dokladu o pohybu (uvedení do provozu, opravy, technické zhodnocení, převody, vyřazení) a současně je zaznamenávána detailní historie všech pohybů položky majetku v každé odpisové knize. Po zápisu dokladu o pohybu je stav položky v odpisové knize aktuální bez ohledu na to, zda modul Evidence majetku byl zaúčtován na účty Hlavní knihy.

Současně je pro každou položku v průběhu zápisu dokladu o pohybu aktualizována přehledová historie položky po odpisových obdobích (pořizovací cena k odpisovému období, zůstatek před odpisem, částka odpisu). Modul Evidence majetku obsahuje funkce, které umožňují provádět pohyby s položkami investičního majetku:
  • uvedení do provozu
  • převod mezi kategoriemi DM
  • oprava hodnoty
  • převod mezi středisky, který účtuje
  • oprava oprávek
  • převod mezi středisky, který neúčtuje
  • technické zhodnocení
  • vyřazení
  • oprava doby odpisu
  • prodej


zpět