Hlavní kniha

MODUL HLAVNÍ KNIHA

ÚČETNÍ DÁVKY

Modul Hlavní kniha je centrálním modulem celého systému. Každá činnost v ostatních modulech, která má vazbu na účetnictví, připraví informace pro zaúčtování příslušné transakce a tyto informace se po zaúčtování modulů transformují do tzv. účetních dávek. Účetní dávky jsou následně zaúčtovány do hlavní knihy.

ZAÚČTOVÁNÍ DO HLAVNÍ KNIHY

Před zaúčtováním účetní dávky do hlavní knihy systém kontroluje, zda je dávka vyrovnána (strana Má dáti = strana Dal) a v případě, že je nastavena kontrola na "kontrolní součet" je provedena kontrola na úplnost účetní dávky. Jako další stupeň kontroly lze nastavit povinnost manuálního odsouhlasení účetních dávek po jejich zápisu.

HLAVNÍ KNIHA

Hlavní kniha poskytuje kompletní přehled o stavech účtů a pohybech, které na účtech vznikly. Lze použít řadu funkcí, které zobrazují informace z hlavní knihy ve třech rovinách:
  • stav účtu za rok
  • stav účtu za období
  • detailní pohyby na účtech


MĚNY V HLAVNÍ KNIZE

Hlavní kniha pracuje v základní měně, kterou si určí uživatel. Do té jsou pak přepočítávány všechny transakce. Kromě zobrazení informací v základní měně lze modul Hlavní kniha nastavit tak, že lze na účtech evidovat účetní operace v měnách, ve kterých obchodní transakce proběhla. Pro potřeby vykazování informací v "třetí" měně (například výkazy pro zahraničního majitele) lze pro každý účet nadefinovat další měnu, do které budou všechny obchodní transakce automaticky přepočítány.

STRUKTURA ÚČTU

Strukturu účtu si definuje uživatel podle svých zvyklostí a potřeb. Struktura vlastního účtu může být dlouhá až 18 alfanumerických znaků, s maximálně deseti různými segmenty určujícími strukturu (např. předčíslí dle středisek, analytická část, syntetická část apod.). Tato vlastnost umožňuje vytvářet takovou strukturu účtu, že informace ve formě sestav pak přesně odpovídají požadavkům zákazníka a nabízí širší možnosti využití hlavně ve vyhodnocování "střediskového" hospodaření.

ROZPOČTY NA ÚČTECH

Pro každý účet lze nadefinovat až 6 rozpočtů (plánů). Následně lze ze systému získat výstupy, ve kterých lze porovnávat plánované stavy na účtech se skutečnými hodnotami. Informace je získávána jednak na úrovni výpisů jednotlivých účtů a jednak na úrovni účetního výkazu "Výsledovka". Analýzu plnění plánů pomocí výpisu stavu účtů z hlavní knihy lze provádět až na úroveň analytického účtu střediska společnosti. Analýzu plnění plánů pomocí výkazu "Výsledovka" lze provádět na úrovni společnosti, skupin středisek a jednotlivých středisek.

STANDARDNÍ ÚČETNÍ VÝKAZY

Kromě běžných výpisů z hlavní knihy jsou připraveny výkazy:
  • Rozvaha
  • Výkaz zisku a ztrát
  • CASH FLOW
  • Středisková výsledovka
  • Podklady pro daň z příjmu

GENERÁTOR VÝSTUPŮ Z HLAVNÍ KNIHY

Pro potřebu tvorby specifických výstupů z hlavní knihy disponuje modul Hlavní kniha specifickým generátorem parametrických výstupů. Pomocí tohoto generátoru může být navržen neomezený počet zákaznicky orientovaných sestav zobrazující informace na jednotlivých účtech hlavní knihy podle aktuálních potřeb uživatele. Uživatel si tak může jednoduše vytvořit sestavy podle svých představ.


zpět