Nákup

MODUL NÁKUP

NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY

Modul Nákup umožňuje evidenci a sledování nákupních objednávek od okamžiku jejich zápisu do systému až po vyfakturování dodávek. Cyklus zpracování nákupní objednávky se skládá ze základních kroků:
  • zápis nákupní objednávky a tisk formuláře
  • příjem na nákupní objednávku a tisk příjemky
  • přiřazení faktury k realizovaným příjmům na nákupní objednávce

IS umožňuje zápis nákupní objednávky s vazbou na cílového odběratele tj, "přímé nákupy". Přímé nákupy se používají v případě, že dodávky objednané odběratelem jsou fyzicky dodány dodavatelem (výrobcem) přímo odběrateli a přes nákupní objednávku je dodávka realizována pouze formálně.

AUTOMATICKY GENEROVANÉ NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY

Ve spojení s modulem Prodej jsou v modulu Nákup připraveny funkce, které na základě zapsaných objednávek zákazníků automatizovaně vytvoří požadavky na nákup, ze kterých se po potvrzení vygenerují objednávky pro zajištění dodávek výrobků od jednotlivých dodavatelů. Systém umožňuje použití časových vln pro nákup. Časové vlny pro nákup slouží k rozdělení NO na túry podle toho, kdy odjíždí rozvoz ke koncovému zákazníkovi.

PŘÍJMY DODÁVEK

Příjem dodávky představuje pouhé potvrzení množství dodaných produktů na dříve zapsané objednávce. Pokud je realizován příjem na nákupní objednávku (přímé nákupy), je při potvrzení příjmu automaticky vygenerována prodejní objednávka.

"LIKVIDACE" FAKTURY DODAVATELE

Zpracování faktury za dodávky představuje potvrzení dodaného množství produktů a fakturované ceny. Příslušné účty do "kontací" faktury systém přebírá z nastavení způsobu účtování produktů v modulu Sklad.

CENOVÉ ODCHYLKY

Pokud je dodáno zboží na sklad, ale dosud nedošla faktura, pak není známa skutečná fakturovaná cena této dodávky (produkt je přijat na sklad za cenu uvedenou v objednávce). Při přiřazení faktury k objednávce pak může vzniknout cenová odchylka jako rozdíl mezi fakturovanou cenou příjmu a oceněním dodávky při příjmu na sklad. Na konci období lze spustit automatické rozpouštění naběhlých cenových odchylek, kdy se příslušná část cenových odchylek rozpustí do nákladů na prodej produktů, u kterých vznikly.

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Systém umožňuje evidenci dodatečných nákladů na pořízení produktu, (dopravné, skladné v meziskladech, výlohy s proclením, poštovné, pojistné při přepravě, clo). Tato evidence vzniká při zapsání vedlejší nákladů, které souvisejí s nákupní objednávkou. Na konci období lze spustit automatické rozpouštění naběhlých vedlejších nákladů, kdy se příslušná část vedlejších nákladů rozpustí do nákladů na prodej produktů, u kterých vznikly.


zpět