Pohledávky

MODUL POHLEDÁVKY

ODBĚRATELÉ A ODBĚRNÍ MÍSTA

V rámci modulu Pohledávky jsou definováni odběratelé a odběrní místa (OM). Odběratel je chápán jako majitel firmy, který je oficiálně zaregistrován v rejstříku firem pod jednoznačným IČO. Odběratel je v IS jednoznačně určen alfanumerickým kódem. Součástí záznamu odběratele je oficiální adresa sídla firmy a odkaz na tzv. hlavní odběrní místo. Veškeré faktury budou vždy vystavovány na odběratele, tj. majitele firmy. Z hlediska analýzy pohledávek je primární odběratel, ale v případě samostatných faktur na jednotlivá OM lze analyzovat pohledávky i za jednotlivá OM. Systém je schopen postihnout i ty nejsložitější organizační struktury odběratele (odběrní místa, fakturační místa, přefakturace , atd.).

POHLEDÁVKY NA ODBĚRATELE

Pohledávky na odběratele vznikají několika způsoby:
 • manuálním zápisem přímo v modulu Pohledávky
 • generováním z modulu Prodej
 • generováním z modulu Projekty
 • generováním z modulu Doprava
 • převodem z jiných fakturačních systémů

PŘIJATÉ PLATBY - ÚHRADY POHLEDÁVEK

Pohledávky evidované v systému lze uhradit několika způsoby:
 • přiřazením řádky bankovního výpisu v modulu Banka
 • přiřazením řádky pokladního dokladu v modulu Pokladna (platba v hotovosti)
 • přiřazením zálohy ke konečné faktuře v modulu Pohledávky
 • přiřazením dobropisu v modulu Pohledávky
 • vzájemným zápočtem na speciálním bankovním účtu v modulu Banka

DOBROPISY

Pro případ řešení reklamací, slev a jiných nestandardních situací, lze do systému zapsat dobropis, který je následně přiřazen k související faktuře (fakturám). Záznam dobropisu a jeho následné přiřazení faktuře sníží hodnotu dluhu odběratele i požadavek na úhradu faktury.

ANALÝZA PŘÍJMŮ

Kromě datumu splatnosti faktury systém udržuje informaci o průměrném zpoždění úhrady faktury odběratelem a ke každé faktuře lze zaznamenat datum, ke kterému odběratel slíbí pohledávku uhradit. Na základě informací o nezaplacené částce faktury spolu s volbou způsobu "časování" dluhu (datum splatnosti, datum slíbení úhrady nebo průměrné zpoždění platby) lze připravit variantní kalendáře předpokládaných příjmů v členění na týdny nebo dny.

ZÁLOHY

Na stejné úrovni jako běžné faktury systém umožňuje vystavovat na odběratele zálohové listy (zálohové faktury), které sice ovlivní dluh odběratele, ale tyto doklady nejsou účtovány do hlavní knihy. Tím je dána možnost sledovat na obchodní úrovni vystavené zálohové listy obdobně jako běžné faktury.

DODATEČNÉ OBJEMOVÉ SLEVY

Systém umožňuje nastavit pro odběratele řadu parametrů pro přiznání slevy při fakturaci nebo dodatečné slevy. Na základě vyhodnocení vystavených faktur lze vygenerovat pro odběratele dobropisy reprezentující dodatečné slevy, tzv. "bonusy". V rámci nastavení parametrů dodatečných slev lze zadat:
 • Objemové slevy dle odebraného množství
 • Objemové slevy dle odebrané hodnoty
 • Toleranční slevy za včasnou platbu
 • Věrnostní slevy

PENÁLE

Pro potřeby výpočtu penále je v systému připravena řada funkcí, která v závislosti na nastavení parametrů penalizuje odběratele ve variantách:
 • pouze pozdní úhrady faktur
 • pouze nezaplacené faktury
Systém vypočítá nárokovatelné penále podle údajů o penále nastavených u odběratele. Před vystavením penalizační faktury lze vypočítané částky upravit podle potřeb uživatele. Součástí penalizační faktury je příloha, která detailně dokladuje, které pozdní úhrady nebo které nezaplacené faktury byly zahrnuty do celkové částky uvedené na penalizační faktuře. Vygenerované penalizační faktury jsou započteny do dluhu odběratele a z obchodního hlediska jsou sledovány obdobně jako běžné faktury.


zpět