Prodej

MODUL PRODEJ

PRODEJ

Obdobně jako výroba, tak i oblast prodeje má svá specifika v různých typech společností. COMSTARsoft řeší prodejní problematiku následujících typů společností:
 • Obchodní společnost
 • Výrobní společnost typu "MLÝN"
 • Výrobní společnost typu "PEKÁRNA"
Konfiguraci a parametrizaci modulu Prodej musí předcházet detailní analýza potřeb společnosti tak, aby ve spolupráci s uživateli byly vybrány a nastaveny optimální vlastnosti systému. Řada funkcí IS je shodná pro všechny typy společností, avšak řada funkcí je výrazně specifická. V rámci tohoto popisu je uveden přehled funkcí využitelných ve společnosti typu "PEKÁRNA"

PRODEJNÍ CENY

Vedle ceníků specifikovaných v modulu Skladové hospodářství disponuje modul Prodej tzv. "zákaznickými" ceníky. "Zákaznické" ceníky lze definovat jak pro odběratele, tak pro odběrní místa. Ceny mohou být definovány ve vazbě na produkt, skupinu produktů nebo všechny produkty. Cenu produktu je možné definovat jako "pevnou" cenu nebo jako % slevu (přirážku) ve vztahu k ceně zapsané v časovém ceníku přiřazeném k odběrateli (odběrnímu místu) nebo ceně zapsané na skladové kartě produktu. Ceny produktů se nastavují s vazbou na časové období. V zákaznickém ceníku je možné definovat ceny ve vztahu k určitému dni v týdnu. Dále je možné definovat doporučené prodejní ceny pro odběratele-odběrní místa.

CENTRÁLNÍ OBJEDNÁVKOVÁ SLUŽBA

Pokud se společnost skládá z několika provozů (lokalit) a je třeba provádět zápis prodejních objednávek centrálně, umožňuje systém, aby byly prodejní objednávky primárně pořizovány do centrální společnosti. Z centrální společnosti budou objednávky a jejich změny automaticky přenášeny do lokálních společností. Prodejní objednávky lze do systému zaznamenat několika způsoby:
 • manuálním zápisem dle konkrétní objednávky zákazníka
 • generování ze stálých objednávek (event. předcházejících objednávek nebo dodávek)
 • importem dat z prostředí EDI
 • import nákupní objednávky obchodního partnera
 • import ze vzdálené (centrální) objednávkové služby

EXPEDIČNÍ DOKLADY

Ze zapsaných prodejních objednávek jsou následně vytvářeny expediční plány, dodací listy, výčetky a ostatní doklady potřebné pro expedici a nakládku produktů. Po dodávce produktů odběrnímu místu musí být provedeno potvrzení dodacího listu a výčetky, odevzdány částky za dodací listy v hotovosti, předány vratné obaly. Údaje z potvrzených dodacích listů jsou následně přebírány do faktur. Potvrzením výčetky je proveden skladový pohyb. V systému lze uživatelsky vytvořit různé formáty dodacích listů tak, aby odpovídaly požadavkům odběratelů.

KONTO ŘIDIČE

Každý řidič, uvedený na expedičních dokladech, má v IS vytvořeno vlastní konto, na kterém jsou evidovány produkty, vratné obaly (např. přepravky) a finance (za dodací listy v hotovosti), které převzal a je třeba je vyúčtovat. Na kontu řidiče jsou sledovány jednotlivé pohyby (zvýšení a snížení konta).

VRATNÉ OBALY - KONTO ZÁKAZNÍKŮ

Systém umožňuje vytvořit různé způsoby evidence a fakturace obalů u zákazníků:
 • transakční saldo
 • zálohová fakturace
 • fakturace vratných obalů s DPH
 • dlouhodobá zápůjčka
Na základě nastavených pravidel jsou pro odběrní místa sledovány pohyby vratných obalů, systémem jsou automaticky vystavovány faktury za vratné obaly, dobropisy popř. nákupní objednávky, ke kterým jsou následně přiřazovány faktury dodavatelů vratných obalů. Faktura dodavatele obalů se nezpracovává pouze účetně, ale věcně ve stejném režimu, jako by byly obaly nakoupeny standardní cestou.

NÁVRAT ZBOŽÍ Z PRODEJE

Odběratel - odběrní místo může mít povoleno za určitých podmínek vrátit část nebo všechno odebrané zboží - tzv. vratky. Systém umožňuje rozdělit návrat zboží z prodeje na vratky, reklamace, návrat z komisního prodeje atd. Pro každé odběrní místo je možné definovat specifická pravidla pro návrat zboží. Na základě přednastavených pravidel je vypočítána hodnota návratu a vytvořen záporný dodací list.

FAKTURACE DODÁVEK

Fakturaci dodávky lze v zásadě realizovat ve dvou režimech:
 • Vystavení faktury za vybrané dodací listy
 • Hromadné generování faktury na základě dříve vystavených dodacích listů, tzv. "periodická fakturace".
Při periodické fakturaci dodacích listů systém zohledňuje celou řadu požadavků odběratelů:
 • fakturační perioda
 • seskupení dodávek z různých odběrních míst odběratele
 • stupeň detailu na faktuře
 • forma úhrady

CENTRÁLNÍ FAKTURACE

Centrální fakturace znamená, že jednotlivé výrobní jednotky pracují pouze s dodacími listy a výčetkami, ale fakturace probíhá v centrální společnosti, která může fakturovat neomezený počet výrobních jednotek. Způsob fakturace (společná, oddělená, denní, dekádní atd.) je široce konfigurovatelný a nabízí velké množství variant s možností určení způsobu až na úroveň odběrního místa a zdrojové jednotky. Současně lze tedy používat mnoho různých způsobů fakturace dle konkrétního přání odběratele.

FAKTURAČNÍ SLEVY

Jak při vystavení faktury za vybraný dodací list, tak při "periodické" fakturaci lze využívat řady mechanismů, které vypočítávají slevy do faktur (množstevní, hodnotové, toleranční, věrnostní).


zpět