Systémové služby

MODUL SYSTÉMOVÉ SLUŽBY

Pro zajištění fungování IS jsou připraveny nástroje, které umožňují:
  • nastavení základních parametrů systému
  • administraci databáze zákazníka
  • vnitřní komunikační systém
  • analýzy spuštěných programů
  • analýzy programových havárií
  • nahrávání programových změn

 

NASTAVENÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ SYSTÉMU


Uživatelé systému

Nastavením přístupového hesla, přístupové úrovně, implicitní tiskárny, jazyka a dalších parametrů lze zajistit přihlášení libovolného uživatele do systému a vymezit mu tak "pracovní prostor" a umožnit práci s odpovídajícími daty.

Aktualizace licence

Používání systému je omezeno licenčním klíčem, který omezuje používání systému časově (datum ukončení platnosti licenčního klíče) a počtem současně přihlášených uživatelů k systému. Pro změnu některého z parametrů je nutno instalovat nový licenční klíč.

Konfigurace zařízení

Funkce umožňují konfigurovat terminály a tiskárny, které budou systémem používány.

 

ADMINISTRACE DATABÁZE


Údržba "společností"

V rámci jedné fyzické databáze lze vytvářet řadu logických databází (společností) například pro účely vedení účetnictví pro více firem nebo vytvoření testovacích dat. Pro účely manipulací s daty jednotlivých "společností" (logických databází) jsou k dispozici nástroje, které umožňují kopírování společnosti, mazání společnosti, export a import společnosti.

SQL interface

Tento nástroj umožňuje na systémové úrovni databázového stroje v omezené podobě prohlížet a aktualizovat databázové údaje.

VLASTNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM

COMSTARsoft obsahuje funkcionalitu, která umožňuje zasílání zpráv mezi pracovníky, kteří mají v IS zřízen uživatelský účet.

NAHRÁVÁNÍ PROGRAMOVÝCH ZMĚN (INSTALACE PATCH)

Programové změny jsou uživateli systému dodávány formou "patch" s doprovodnou dokumentací, která popisuje programové změny. V systému jsou připraveny nástroje, které umožní uživateli nahrát programové změny.

GENERÁTOR SESTAV

Pro přehledové sestavy lze s výhodou využít generátoru sestav, který je integrován do informačního systému. Sestava vytvořená generátorem sestav má jednotný vzhled jak z hlediska formuláře pro zadání vstupních dat, tak i z hlediska vlastního tiskového výstupu.

ARCHIV DAT

Při používání systému po několik let vznikají v některých oblastech systému data, která z pohledu běžných zpracování již nejsou důležitá, ale z pohledu dlouhodobých analýz historie mohou být ještě užitečná. Z toho důvodu jsou v systému připraveny funkce, které přehrávají vybraná data do "stínové" archivní databáze, která je nedílnou součástí systému. Tím dojde k odlehčení databáze na které pracují běžní uživatelé. a současně jsou archivovaná data uživateli trvale k dispozici. Archivovaná data jsou kdykoliv dostupná pomocí vybraných funkcí pro prohlížení a tisk, které jsou ekvivalentní standardním funkcím příslušného modulu s tím rozdílem, že data jsou vybírána z archivní databáze. Modul Archiv obsahuje funkce pro archivaci dat, funkce pro prohlížení archivovaných dat a základní přehledové tiskové výstupy dat z archivu. Analytické výstupy jsou připravovány až na základě požadavku uživatelů vzhledem k tomu, že nelze obecně předvídat požadavky společnosti na analýzy historie.


zpět