Výroba

MODUL VÝROBA

Vzhledem ke specifické problematice výroby v jednotlivých výrobních odvětvích, není modul Výroba koncipován jako obecný modul pro libovolný typ výroby. V současné době existují v IS následující varianty výroby: varianta pro plánování, evidenci a sledování výroby ve mlýnech, kde je dominantní sledování hmotnostního toku v procesu mletí obilí ve vztahu k jakostním parametrům vyrobených mouk varianta pro plánování, evidenci a sledování výroby v pekárnách, kde je dominantní výpočet výrobních příkazů na výrobu dle denních požadavků zákazníků, analýzy spotřeby surovin, analýzy zmetkovitosti a analýzy rentability výroby Programové vybavení je v zásadě připraveno řešit problematiku výroby pro společnosti, kde není nutné řešit složité procesy výroby strojírenského typu.

NORMY SPOTŘEBY

Pro jednotlivé výrobky a polotovary vlastní výroby je nutno definovat normy spotřeby (receptury). V systému jsou používány víceúrovňové normy spotřeby. Vzhledem k tomu, že jeden výrobek lze vyrábět různými technologiemi, lze pro jeden výrobek vytvořit několik variantních norem spotřeb s uvedením časových platností jednotlivých komponent norem spotřeb a časových platností na vlastní normu spotřeby.

SLOŽENÍ VÝROBKŮ A NUTRIČNÍ HODNOTY

IS obsahuje funkcionalitu která umožňuje, na základě zadaných norem spotřeb a údajů zapsaných u surovin a výrobků, provést výpočet složení a nutričních hodnot výrobků.

ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ VÝROBY

V rámci modulu Výroba jsou definována výrobní pracoviště seskupená do výrobních středisek a výrobních provozů. Rozdělení organizace podle výrobní struktury může být nezávislé na vlastním účetním členění společnosti na jednotlivá střediska. Nastavení výrobní organizační struktury by mělo v maximální míře odpovídat požadavkům pracovníků výroby.

ZADÁNÍ VÝROBY

Zadání výroby lze realizovat následujícími způsoby:
  • Přímé zadání výroby pro výrobu na sklad
  • Předběžné zadání výroby na základě aktuálního stavu objednávek a odborného odhadu budoucích objednávek před uzavřením příjmu objednávek pro den expedice
  • Konečné zadání výroby na základě aktuálního stavu objednávek po uzavření příjmu objednávek jako konečná plánovaná zásoba pro expediční den
  • Jednotlivé varianty způsobu zadání výroby se aplikují v závislosti na organizaci práce ve výrobě.

  Při zpracování požadavků na výrobu lze v systému pracovat způsobem "výroba na směny".

POŽADAVKY NA VÝROBU

  Na základě zapsaných prodejních objednávek je možné generovat požadavky na výrobu (informativní, předběžné, konečné). Požadavky na výrobu mohou být opticky rozdělovány do časových vln.

VÝROBNÍ PŘÍKAZY

  Pro jednotlivá zadání výroby (přímé zadání výroby, zadání na základě prodejních objednávek) jsou generovány pro konkrétní pracoviště výrobní příkazy (na základě zadaných norem spotřeb). Jestliže je nějaký výrobek vyráběn v dávkách (například výroba těsta v dížích) je vytvořen výrobní příkaz s rozpisem surovin na dávky s respektováním standardních dávek a poslední minimální dávky.

VÝDEJ SUROVIN DO VÝROBY

Výdej surovin do výroby lze realizovat ve dvou základních režimech:
 • Přímý výdej surovin na základě požadavků výroby

Výpočet výrobních příkazů pro jednotlivá zadání výroby připravuje podklady pro výdej surovin a materiálů ze skladu do výroby. Na základě skutečně odebraného množství je prováděno potvrzení spotřeby surovin výrobou, které zajistí odpis surovin a materiálů ze skladu.

 • Automatický odpis surovin na základě nahlášené výroby

Některé suroviny a obalový materiál jsou spotřebovávány při výrobě přímo ze zásobníků a nelze přesně stanovit spotřebu pro jednotlivé výrobní příkazy pro manuální zadání výdeje ze skladu. V tomto případě lze využít automatického zpětného výdeje. Při nahlášení výroby výrobku pak systém provede automatický odpis příslušného produktu ze skladu dle předepsané normy.


HLÁŠENÍ VÝROBY

   Hlášení dokončené výroby zajistí příjem výrobků do příslušného skladu s případným automatickým odpisem označených komponent normy spotřeby související s nahlašovaným výrobkem.

ANALÝZY SPOTŘEBY SUROVIN

   Na základě nahlášené výroby, nahlášených výdejů ze skladu a norem spotřeb systém analyzuje skutečnou spotřebu surovin a obalových materiálů v zadaném období.

PŘEHLEDY VÝROBY, ZMETKY

   Systém poskytuje přehledy hlášení výroby po jednotlivých dnech nebo za vybrané období. Přehledy obsahují celkové vyrobené množství výrobku, vyrobené množství dobrých výrobků a zmetků v měrné jednotce výrobku a v tunách. Dále se zde tiskne procento zmetků. Zmetky lze analyzovat z různých pohledů (dle produktu, dle účelu).

KALKULACE VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

  Systém řeší problematiku kalkulace vlastních výrobků. Při výpočtu výrobních nákladů jsou zohledněny materiálové a režijní náklady. Výpočet výrobní ceny výrobků lze provádět dle různých variant kalkulace.


zpět